1. Gwarantem jest TABOU Sp. z o.o. Sp.k., ul. Polska 47A/24, 12-100 Szczytno, e-mail: info@tabou.pl; telefon: +48 602 439 668.
  2. Gwarant udziela nabywcy 36-miesięcznej gwarancji na zakupiony rower, licząc od daty zakupu. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Ochronie gwarancyjnej nie podlegają: regulacje roweru, dokręcenia połączeń śrubowych (centrowanie kół, likwidacja luzów w połączeniach śrubowych, piastach i pedałach), wymiana elementów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie ich użytkowania, takie jak: opony, dętki, siodła, żarówki, okładziny hamulcowe, łańcuch, linki, wielotryby, tarcze zębate, wahacze, amortyzatory itp.
  4. Gwarancja nie pokrywa usterek, które są wynikiem wypadku czy nieprawidłowego użytkowania roweru, niezgodnego z jego przeznaczeniem.
  5. Niniejsza gwarancja traci swą ważność w przypadku, gdy rower był naprawiany przez osoby nieuprawnione, inne niż autoryzowany serwisant, zamontowano w nim inne niż oryginalne części, wprowadzono zmiany konstrukcyjne lub materiałowe.
  6. Użytkownik powinien dokonać czynności obsługowych, regulacyjnych i konserwujących zgodnie z instrukcją obsługi lub zlecić ich wykonanie autoryzowanemu serwisowi - w przeciwnym razie gwarancja traci ważność.
  7. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy (gwarancja co do jakości rzeczy).
  8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
  9. Uprawnienia z tytułu gwarancji można realizować kierując reklamacje na adres Gwaranta, wskazany w pkt. 1.