1. Postanowienia ogólne
  • Niniejszy regulamin określa warunki nabywania produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego TABOU w domenie https://www.tabou.pl/dla-dzieci#/
  • Sklep Internetowy TABOU prowadzony jest przez TABOU Sp. z o.o. Sp.k., ul. Polska 47A/24, 12-100 Szczytno, e-mail: info@tabou.pl; telefon: +48 602 439 668, figurującą w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczytnie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000733136, NIP: 7451850098, REGON: 380290590
 2. Definicje
  • Pojęcia stosowane w regulaminie mają następujące znaczenie:
   a) Adres do składnia reklamacji: TABOU Sp. z o.o. Sp.k., ul. Polska 47A/24, 12-100 Szczytno.
   b) Dane kontaktowe Sprzedawcy: TABOU Sp. z o.o. Sp.k., ul. Polska 47A/24, 12-100 Szczytno; e-mail: info@tabou.pl; telefon: +48 602 439 668.
   c) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   d) Dostawa – czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu, stanowiąca rodzaj usługi przewozowej wybieranej zgodnie z dostępną listą przewoźników, wymienionych na Stronie Internetowej Sklepu TABOU. 
   e) Dostawca – podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie Dostawy Produktów.
   f) Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawiony zgodnie  przepisami prawa.
   g) Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu Internetowego TABOU zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
   h) Klient – zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   i) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
   j) Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   k) Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Internetowym produktów na podstawie wyborów Klienta.
   l) Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Klienta, pod który Dostawca dostarcza Klientowi zakupiony Produkt.
   m) Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem.
   n) Produkt – rzecz, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie TABOU.
   o) Regulamin – niniejszy regulamin.
   p) Sklep Internetowy TABOU – strona internetowa w domenie: https://www.tabou.pl/dla-dzieci#/, za pośrednictwem której Klient może złożyć zamówienie. Ekspozycja sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 661 Kodeksu cywilnego.
   q) Sprzedawca – TABOU Sp. z o.o. Sp.k., ul. Polska 47A/24, 12-100 Szczytno, e-mail: info@tabou.pl; telefon: +48 602 439 668, figurującą w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Szczytnie, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000733136, NIP: 7451850098, REGON: 380290590.
   r) Strona Internetowa Sklepu – strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy TABOU, działające w domenie www.tabou.pl.
   s) Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych, potrzebnych Sprzedawcy na Dostawę Produktu.
   t) Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
   u) Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Klientów.
   v) Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
   w) Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: 
    • a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
    • b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta;
    • c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
    • d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
    • e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
    • f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.
   x) Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
   y) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 3. Warunki korzystania ze Sklepu Internetowego
  • Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim, właściwym dla siedziby Sprzedawcy.
  • Sprzedawca prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
  • Sprzedawca zapewnia Klientowi korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących popularnych przeglądarkach: IE wersja 11 lub nowsza, FireFox wersja 75 lub nowsza, Opera wersja 67 lub nowsza, Chrome wersja 81 lub nowsza, Safari wersja 13 lub nowsza z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu TABOU, należy je wszystkie wyłączyć.
  • W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym TABOU oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Warunki nabywania Produktów
  • Ekspozycja Sklepu Internetowego TABOU nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
  • Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego TABOU Klient może składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  • W celu złożenia zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności:
   a) dodanie Produktu do Koszyka;
   b) wybór rodzaju dostawy;
   c) wybór rodzaju płatności;
   d) wskazanie Miejsca wydania Produktu;
   e) akceptacja Regulaminu;
   f) złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.
  • Każdorazowo w podsumowaniu zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Produktów , a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.
  • Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, będących przedmiotem zamówienia.
  • Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
  • Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
  • Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 5. Dostawa Produktów
  • Dostawy Produktów realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
  • Termin realizacji Dostawy i Zamówienia Sprzedawca zamieszcza na Karcie Produktu.
  • Termin Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany przez Sprzedawcę liczony jest w Dniach roboczych.
  • Zamówione Produktu są dostarczane do Miejsca wydania rzeczy.
  • Sprzedawca w dniu wysłania Produktu do Klienta wysyła potwierdzenie nadania przesyłki na adres poczty elektronicznej Klienta.
  • Przy odbiorze przesyłki Klient powinien ją zbadać w sposób właściwy dla przesyłek danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
  • Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Produkty.
  • Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Produkt jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 6. Płatności
  • Ceny Produktów podane w Kartach Produktów stanowią ceny brutto.
  • Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności poprzez przelew bankowy za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, a realizacja zamówienia rozpocznie się po potwierdzeniu Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji i po potwierdzeniu wpłynięcia środków przez pośrednika PayU.
  • Każdorazowo przed złożeniem Zamówienia Klient jest informowany w jakim terminie jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
  • W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności we wskazanym terminie, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 kodeksu cywilnego.
 7. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
  • Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  • Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia w posiadanie Produktu przez Konsumenta.
  • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć np. pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu.
  • Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na Trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.
  • Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
  • Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. 
  • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Rękojmia
  • Sprzedawca zapewnia Dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  • Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
   a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
   b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  • Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
  • Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
  • Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy (adres do składania reklamacji). Reklamacje można złożyć przykładowo na podanym przez Sprzedawcę formularzu.
  • Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
  • Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@tabou.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
  • Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 9. Gwarancja
  • Produkty dostępne w Sklepie Internetowym TABOU są objęte gwarancją Sprzedawcy (Gwaranta).
  • Treść oświadczenia gwarancyjnego dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Usługi nieodpłatne
  • Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
   a) Formularz kontaktowy.
   b) „Proszę o kontakt”.
  • Usługi wskazane powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  • Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
  • Usługa „Proszę o kontakt” polega na wysłaniu prośby o kontakt ze strony Sprzedawcy w ciągu 28 sekund lub o wyznaczonej przez Klienta godzinie, a także na wysłaniu do Sprzedawcy wiadomości z prośbą o odpowiedź. 
  • Rezygnacja z usługi nieodpłatnych możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań/próśb o kontakt do Sprzedawcy.
 11. Przetwarzanie danych osobowych
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Klienta znajduje się w Polityce Prywatności
 12. Postanowienia końcowe
  • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
  • Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
  • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  • Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami Regulaminu.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.04.2020 r.